Skip to main content
Algemene voorwaarden
Artikel 1: Algemene bepalingen
De elektronische webwinkel van Victory-Art BV, maatschappelijke zetel te Hoogstraat 92, 3690 Zutendaal (België), BTW BE 0758.949.477, biedt haar klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het Victory-Art assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Victory-Art.
De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn.
Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie-, of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
Artikel 3: Aanbod
Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie.
Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of wijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen per mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Victory-Art BV is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.
Victory-Art BV is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan altijd worden aangepast of ingetrokken door Victory-Art BV.
Victory-Art is gerechtigd om - zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de levering te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.
Artikel 4: Onlineaankopen
De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Victory-Art BV assortiment online aan te kopen.
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Victory-Art BV.
De artikelen worden via Victory-Art BV of via de post, thuis bij de klant geleverd na ontvangst van de betaling per overschrijving.
Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Victory-Art BV.
Artikel 6: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Victory-Art BV beschikt, is de klant in geval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet- betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Victory-Art BV zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.
Artikel 7: Klachten
Elke zichtbare beschadiging en /of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.
Artikel 8: Privacy
Victory-Art BV verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit om u vrijblijvend informatie van Victory-Art BV toe te sturen. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Victory-Art BV uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen.
De persoonsgegevens die je via deze website verstrekt, worden verwerkt door Victory-Art BV, Hoogstraat 92, 3690 Zutendaal. Zij worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016 (ook bekend als General data Protection Regulation of ‘GDPR’). Victory-Art BV verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is.
Artikel 9: Aantasting geldigheid-niet-verzaking
Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Victory-Art BV om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
Artikel 10: Wijziging voorwaarden
Victory-Art BV kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.
Artikel 11: Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
Artikel 12: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht over toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zal de bevoegde rechtbank optreden.
Victory-Art BV
Hoogstraat 92
3690 Zutendaal
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
BTW BE 0758.949.477